Physiotherapist suspended on grounds of misconduct - Atal ffisiotherapydd ar sail camymddwyn

Share Tweet
Physiotherapist suspended

Janine Santos (PH103674) has been suspended from the HCPC Register for a period of twelve months on the grounds of misconduct whilst employed as a physiotherapist by Hywel Dda University Health Board.

A panel of the HCPTS heard that Ms Santos did not attend work on three dates when she was on call, and claimed payment for four sessions which she did not work.

The Panel further heard that as a direct consequence of Ms Santos’s failure to attend her shifts over one weekend two patients were not seen by a physiotherapist, and on a separate date up to ten patients were not seen.

Panel Chair Penny Griffith commented:

“Members of the public would be extremely concerned to learn that a physiotherapist had failed to attend ‘on call’ sessions over the weekend as this clearly has the potential to compromise the safety and well-being of patients. It is critically important that colleagues and service users can rely on physiotherapists at all times.”

The Panel ordered for the name of Janie Santos to be suspended from the HCPC Register for a period of twelve months.

Ms Santos was neither present nor represented at the hearing.

-ENDS-

Mae Janine Santos (PH103674) wedi cael ei hatal o Gofrestr HCPC am gyfnod o ddeuddeg mis ar sail camymddwyn tra oedd yn gyflogedig fel ffisiotherapydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Clywodd panel o’r HCPTS na fynychodd Ms Santos y gwaith ar dri dyddiad pan oedd hi ar alwad, a hawliodd daliad am bedair sesiwn na weithiodd hi.

Clywodd y Panel ymhellach, o ganlyniad uniongyrchol i fethiant Ms Santos i fynychu ei sifftiau dros un penwythnos, na chafodd dau o gleifion eu gweld gan ffisiotherapydd ac ar ddyddiad gwahanol na chafodd hyd at ddeg o gleifion eu gweld.

Dywedodd Cadeirydd y Panel, Penny Griffith:

“Byddai aelodau o’r cyhoedd yn eithriadol bryderus i ddysgu bod ffisiotherapydd wedi methu â mynychu sesiynau ‘ar alwad’ dros y penwythnos oherwydd ei bod yn amlwg fod gan hyn y potensial i beryglu diogelwch a lles cleifion. Mae’n eithriadol bwysig fod cydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn gallu dibynnu ar ffisiotherapyddion ar bob adeg.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Janine Santos gael ei atal o Gofrestr HCPC am gyfnod o ddeuddeg mis.

Nid oedd Ms Santos yn bresennol nac yn cael ei chynrychioli yn y gwrandawiad.

-DIWEDD-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. Full details of this hearing will be posted online here: https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201705301000-final_hearing-ph103674

3. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

5. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

6. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

7. Registrants can appeal the panel’s decision. Appeals are made directly to the High Court in England or Wales, the Court of Session in Scotland or the High Court of Justice in Northern Ireland. Appeals must be made within 28 days of when the Notice of Decision and Order is served. The Panel’s order does not take effect until the appeal period has expired or the appeal has concluded.

Nodiadau i Olygyddion:

1. Mae Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal yn reoleiddiwr annibynnol a sefydlwyd gan y Gorchymyn Proffesiynau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol. Mae HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o broffesiynau iechyd a gofal gwahanol ac yn cofrestru pobl sy’n cyfarfod â’r safonau y mae’n eu gosod ar gyfer eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd yn unig. Bydd HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr proffesiynol sydd ddim yn cyfarfod â’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Bydd manylion llawn y gwrandawiad hwn yn cael ei bostio ar-lein yma.

3. Gellir gweld gwybodaeth am achosion addasrwydd i ymarfer HCPC ar wefan HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Gall unrhyw un gysylltu â ni a lleisio pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. Am fwy o wybodaeth ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

5. Ar hyn o bryd mae HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu fwy o ‘deitlau gwarchodedig’. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda’r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig gweler www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Therapyddion celfyddydau
Gwyddonwyr biofeddygol
Ceiropodyddion / trinwyr traed
Gwyddonwyr clinigol
Deietegwyr
Dosbarthwyr cymorth clywed
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adran llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Ymarferwyr seicolegwyr
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffyddion
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion lleferydd ac iaith

6. Mae’r HCPC yn rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru yn cael eu rheoleiddio ar wahân gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.

7. Gall pobl gofrestredig apelio penderfyniad y panel. Mae apeliadau yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i’r Uchel Lys yng Nghymru a Lloegr, Llys y Sesiwn yn Yr Alban neu’r Uchel Lys Cyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod o’r adeg y cyflwynir yr Hysbysiad Penderfyniad a Gorchymyn. Nid yw gorchymyn y Panel yn dod i rym hyd y daw cyfnod yr apêl i ben neu y bydd yr apêl wedi ei chwblhau.