Speech and language therapist struck off following substantive review

Share Tweet
Speech and language therapist struck off

Speech and language therapist Lyndsey J McConnell has been struck off the HCPC Register following a substantive review of a suspension order originally imposed on 22 August 2012.

A panel of the HCPTS heard that Mrs McConnell was originally suspended for a period of twelve months on the grounds of a lack of competence whilst employed by West Wales General Hospital.

The Panel further heard that Mrs McConnell was responsible for a number of failings including not completing assessments adequately, failing to communicate effectively, failing to maintain adequate notes, failing to manage her time effectively ad demonstrating poor clinical decision making.

Panel Chair Penny Griffith commented:

“Mrs McConnell has come nowhere near addressing the deficiencies in her practice. It was submitted on her behalf that she is committed to remediating her practice but the Panel has seen little evidence of this.”

The Panel ordered for the name of Lyndsey J McConnell to be struck off the HCPC Register.

Mrs McConnell was not present at the hearing but was represented by Ms Andrea Cook.

-ENDS-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. The Health and Care Professions Tribunal Service (HCPTS) is the fitness to practise adjudication service of the Health and Care Professions Council (HCPC). Although it is part of the HCPC, the distinct identity of the HCPTS seeks to emphasise that hearings are conducted and managed by independent Panels which are at arm's length from the HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Full details of this hearing will be posted online here:
https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201707281000-review_hearing-sl01609

4. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

6. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

7. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

8. Registrants can appeal the panel’s decision. Appeals are made directly to the High Court in England or Wales, the Court of Session in Scotland or the High Court of Justice in Northern Ireland. Appeals must be made within 28 days of when the Notice of Decision and Order is served. The Panel’s order does not take effect until the appeal period has expired or the appeal has concluded.

Datganiad i’r wasg Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

Therapydd lleferydd ac iaith yn cael ei diarddel yn dilyn adolygiad sylweddol

Mae’r therapydd lleferydd ac iaith Lyndsey J McConnell wedi cael tynnu ei henw oddi ar Gofrestr HCPC yn dilyn adolygiad sylweddol o orchymyn atal a osodwyd yn wreiddiol ar 22 Awst 2012.

Clywodd panel o’r HCPTS i Mrs McConnell gael ei hatal yn wreiddiol am gyfnod o ddeuddeng mis ar sail diffyg cymhwysedd tra’n gyflogedig gan Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru.

Clywodd y Panel ymhellach iddi fod yn gyfrifol am nifer o fethiannau gan gynnwys methu â chwblhau asesiadau yn ddigonol, methu â chyfathrebu’n effeithiol, methu â chynnal nodiadau digonol, methu â rheoli ei hamser yn effeithiol a dangos gwneud penderfyniadau clinigol gwael.

Sylwodd Cadeirydd y Panel Penny Griffith:

“Nid yw Mrs McConnell wedi dod unrhyw fan yn agos at ddatrys y diffygion yn ei hymarfer. Cafodd ei gyflwyno ar ei rhan ei bod yn ymrwymedig i wella ei hymarfer ond ychydig o dystiolaeth o hyn mae’r Panel wedi gweld.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Lyndsey J McConnell gael ei dynnu oddi ar Gofrestr HCPC.

Nid oedd Mrs McConnell yn bresennol yn y gwrandawiad ond cafodd ei chynrychioli gan Ms Andrea Cook.

-DIWEDD-
Nodiadau i Olygyddion:

1. Mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yn rheoleiddiwr annibynnol a sefydlwyd gan y Gorchymyn Proffesiynau Iechyd a Gofal 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o broffesiynau iechyd a gofal gwahanol ac yn cofrestru pobl sy’n bodloni’r safonau y mae’n gosod ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd yn unig. Bydd y HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr proffesiynol sydd ddim yn bodloni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Y Gwasanaeth Tribiwnlys Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPTS) yw gwasanaeth dyfarnu y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Er nad yw’n rhan o’r HCPC,  mae hunaniaeth unigryw’r HCPTS yn ceisio pwysleisio bod gwrandawiadau yn cael eu cynnal a’u rheoli gan Baneli Annibynnol sydd hyd braich o’r HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Bydd manylion llawn o’r gwrandawiad hwn yn cael eu postio ar-lein yma:
https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201707281000-review_hearing-sl01609

4.Gellir gweld gwybodaeth am achosion addasrwydd i ymarfer HCPC ar wefan HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Gall unrhyw un gysylltu â ni a chodi pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. Am ragor o wybodaeth ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

6. Ar hyn o bryd mae’r HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu fwy o ‘deitlau gwarchodedig’. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda’r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig edrychwch ar www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Therapyddion celfyddydau
Gwyddonwyr biofeddygol
Ceiropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Deietegyddion
Dosbarthwyr cymorth clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adran llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Seicolegwyr ymarferwyr
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffyddion
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion lleferydd ac iaith

7. Mae’r HCPC yn rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru yn cael eu rheoleiddio ar wahân gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.

8. Gall pobl cofrestredig apelio penderfyniad y panel. Gwneir apeliadau yn uniongyrchol I’r Uchel Lys yn Lloegr a Chymru, Llys y Sesiwn yn yr Alban neu’r Uchel Lys Cyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod o pryd y cyflwynir Hysbysiad Penderfyniad a Gorchymyn. Nid yw gorchymyn y Panel yn dod i rym hyd y mae cyfnod yr apêl wedi dod i b