Paramedic suspended following substantive review Parafeddyg yn cael ei atal yn dilyn adolygiad sylwedd

Share Tweet
Paramedic suspended

Paramedic Gary Evans (PA29945) has been suspended from the HCPC Register for a further six months following a substantive review of a suspension order originally imposed on 13 December 2016.

A panel of the HCPTS heard that Mr Evans was originally suspended for nine months on the grounds of conviction whilst employed by the Welsh Ambulance Service.

The Panel further heard that Mr Evans was convicted at Gwent Magistrates’ Court of inflicting grievous bodily harm, and was sentenced to ten months imprisonment suspended for 18 months.

Panel Chair Stephane Pandit commented:

“Although this was a one-off incident, Mr Evans by his actions and subsequent conviction has caused harm to the public confidence in the profession. The public’s confidence in the profession would be undermined if a finding that his fitness to practise was impaired was not made.”

The Panel ordered for the name of Gary Evans to be suspended from the HCPC Register for a further six months.

Mr Evans was present at the hearing and represented himself.

-ENDS-

Mae’r parafeddyg Gary Evans (PA29945) wedi cael ei atal o Gofrestr HCPC am chwe mis ychwanegol yn dilyn adolygiad sylwedd o orchymyn atal a osodwyd yn wreiddiol ar 13 Rhagfyr 2016.

Clywodd panel o’r HCPTS fod Mr Evans wedi cael ei atal yn wreiddiol am naw mis ar sail euogfarn tra’n gyflogedig gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

Clywodd y Panel ymhellach fod Mr Evans wedi ei gael yn euog yn Llys Ynadon Gwent o achosi anaf corfforol difrifol, a chafodd ei ddedfrydu i ddeng mis o garchar wedi ei ohirio am 18 mis.

Dywedodd Cadeirydd y Panel Stephane Pandit:

“Er mai digwyddiad unigol oedd hwn, mae Mr Evans trwy ei weithredoedd ac euogfarn dilynol wedi peri niwed i’r hyder cyhoeddus yn y proffesiwn. Byddai hyder y cyhoedd yn y proffesiwn yn cael ei danseililo pe na bai canfyddiad fod ei addasrwydd i ymarfer wedi ei niweidio yn cael ei wneud.”

Gorchmynodd y Panel i enw Gary Evans gael ei atal o’r Gofrestr HCPC am chwe mis ychwanegol.

Roedd Mr Evans yn bresennol yn y gwrandawiad a chynrychiolodd ei hun.


-DIWEDD-


Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. The Health and Care Professions Tribunal Service (HCPTS) is the fitness to practise adjudication service of the Health and Care Professions Council (HCPC). Although it is part of the HCPC, the distinct identity of the HCPTS seeks to emphasise that hearings are conducted and managed by independent Panels which are at arm's length from the HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Full details of this hearing will be posted online here:
https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201709071000-review_hearing-pa29945

4. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

6. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

7. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

8. Registrants can appeal the panel’s decision. Appeals are made directly to the High Court in England or Wales, the Court of Session in Scotland or the High Court of Justice in Northern Ireland. Appeals must be made within 28 days of when the Notice of Decision and Order is served. The Panel’s order does not take effect until the appeal period has expired or the appeal has concluded.


Nodiadau i Olygyddion:

1. Mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yn rheoleiddiwr annibynnol a sefydlwyd gan y Gorchymyn Proffesiynau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o broffesiynau iechyd a gofal gwahanol ac yn cofrestru pobl sy’n bodloni’r safonau mae’n gosod ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad a iechyd yn unig. Bydd y HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr proffesiynol sydd ddim yn bodloni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Y Gwasanaeth Tribiwnlys Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPTS) yw gwasanaeth arfarnu addasrwydd i ymarfer y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Er ei fod yn rhan o’r HCPC, mae hunaniaeth unigryw’r HCPTS yn ceisio pwysleisio bod gwrandawiadau yn cael eu cynnal a’u rheoli gan Baneli annibynnol sydd hyd braich o’r HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Bydd manylion llawn o’r gwrandawiad hwn yn cael eu rhoi ar-lein yma:
https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201709071000-review_hearing-pa29945

4. Mae gwybodaeth am weithrediadau addasrwydd i ymarfer HCPC i’w chael ar y wefan HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Gall unrhyw un gysylltu â ni a lleisio pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau’r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a phroffesiynau eraill. Am ragor o wybodaeth ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

6. Mae’r HCPC ar hyn o bryd yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu fwy o ‘deitlau gwarchodedig’. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda’r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig edrychwch ar www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Therapyddion celf
Gwyddonwyr biofeddygol
Ceiropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Deietegwyr
Dosbarthwyr cymorth clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adran llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Seicolegwyr ymarfer
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffwyr
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion lleferydd ac iaith

7. Mae’r  HCPC yn rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru yn cael eu rheoleiddio ar wahân gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.

8. Gall pobl cofrestredig apelio penderfyniad y panel. Mae apeliadau yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i’r Uchel Lys yn Lloegr a Chymru, Llys y Sesiwn yn yr Alban neu’r Uchel Lys Cyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod o pan gyflwynir Rhybudd y Penderfyniad a Gorchymyn. Nid yw gorchymyn y Panel yn dod i rym hyd y daw’r cyfnod apêl i ben neu fod yr apêl wedi ei chwblhau.