Occupational therapist suspended following substantive review - Therapydd galwedigaethol yn cael ei hatal yn dilyn adolygiad sylwedd

Share Tweet
Occupational therapist suspended

Occupational therapist Kelly Coburn (OT43697) has been suspended from the HCPC Register for a further six months following a substantive review of a suspension order originally imposed on 1 July 2015.

A panel of the HCPTS heard that Ms Coburn was originally suspended for twelve months on the grounds of a lack of competence whilst employed with Rhondda Cynon Taf County Borough Council.

The Panel further heard that Ms Coburn’s original failings included not conducting assessments in an appropriate manner, recommending and implementing adaptions which were not necessary and not communicating properly and effectively.

Panel Chair Ian Comfort commented:

“There was no evidence before the Panel that Ms Coburn had focused on her learning and development needs. The Panel concluded that if she were to return to practice she would place patients at risk of harm.”

The Panel ordered for the name of Kelly Coburn to be suspended from the HCPC Register for a further six months.

Ms Coburn was present at the hearing and represented herself.

-ENDS-

Mae’r therapydd galwedigaethol Kelly Coburn (OT43697) wedi cael ei hatal o Gofrestr HCPC am chwe mis ychwanegol yn dilyn adolygiad sylwedd o orchymynyn atal a osodwyd yn wreiddiol ar 1 Gorffennaf 2015.

Clywodd panel o’r HCPTS fod Ms Coburn wedi cael ei hatal yn wreiddiol am ddeuddeg mis ar sail diffyg cymhwysedd tra’n gyflogedig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Clywodd y Panel ymhellach fod methiannau gwreiddiol Ms Coburn yn cynnwys peidio â chynnal asesiadau mewn dull priodol, argymell a gweithredu addasiadau nad oedd yn angenrheidiol a pheidio â chyfathrebu’n gywir ac effeithiol.

Dywedodd Cadeirydd y Panel Ian Comfort:

“Nid oedd dim tystiolaeth ger bron y Panel fod Ms Coburn wedi canolbwyntio ar ei hanghenion dysgu a datblygu. Daeth y Panel i’r casgliad pe byddai hi’n dychwelyd i ymarfer y byddai’n rhoi cleifion mewn perygl o niwed.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Kelly Coburn gael ei atal o’r Gofrestr HCPC am chwe mis ychwanegol.

Roedd Ms Coburn yn bresennol yn y gwrandawiad a chynrychiolodd ei hun.

-DIWEDD-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. The Health and Care Professions Tribunal Service (HCPTS) is the fitness to practise adjudication service of the Health and Care Professions Council (HCPC). Although it is part of the HCPC, the distinct identity of the HCPTS seeks to emphasise that hearings are conducted and managed by independent Panels which are at arm's length from the HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Full details of this hearing will be posted online here:
https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201709221000-review_hearing-ot43697

4. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

6. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

7. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

8. Registrants can appeal the panel’s decision. Appeals are made directly to the High Court in England or Wales, the Court of Session in Scotland or the High Court of Justice in Northern Ireland. Appeals must be made within 28 days of when the Notice of Decision and Order is served. The Panel’s order does not take effect until the appeal period has expired or the appeal has concluded.

Nodiadau i Olygyddion:

1. Mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yn rheoleiddiwr annibynnol a sefydlwyd gan y Gorchymyn Proffesiynau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 proffesiwn iechyd a gofal gwahanol ac yn cofrestru pobl sy’n bodloni’r safonau mae’n gosod ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad a iechyd yn unig. Bydd HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr proffesiynol sydd ddim yn bodloni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Y Gwasanaeth Tribiwnlys Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPTS) yw gwasanaeth addasrwydd i ymarfer y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Er ei fod yn rhan o’r HCPC, mae hunaniaeth unigryw’r HCPTS yn ceisio pwysleisio bod gwrandawiadau yn cael eu cynnal a’u rheoli gan Baneli annibynnol sydd hyd braich o’r HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Bydd manylion llawn o’r gwrandawiad hwn yn cael eu postio ar-lein yma:
https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201709221000-review_hearing-ot43697

4. Mae gwybodaeth am weithrediadau addasrwydd i ymarfer HCPC i’w gweld ar wefan HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Gall unrhyw un gysylltu â ni a lleisio pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau’r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. Am ragor o wybodaeth ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

6. Mae’r HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol ar hyn o bryd. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu ragor o ‘deitlau gwarchodedig’. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda’r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig edrychwch ar www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Therapyddion celf
Gwyddonwyr biofeddygol
Ceiropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Deietegwyr
Dosbarthwyr cymorth clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adran llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Seicolegwyr ymarfer
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffwyr
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion lleferydd a iaith

7. Mae’r HCPC yn rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru yn cael eu rheoleiddio ar wahân gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.

8. Gall pobl cofrestredig apelio penderfyniad y panel. Mae apeliadau yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i’r Uchel Lys yn Lloegr neu Gymru, Llys y Sesiwn yn yr Alban neu’r Uchel Lys Cyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod o pan gyflwynir yr Hysbysiad Penderfyniad a Gorchymyn. Nid yw gorchymyn y Panel yn dod i rym hyd y daw cyfnod yr apêl i ben neu fod yr apêl wedi’i chwblhau.